ای کاش...

نظرات (9)

 

"به نام الله ، معشوق عاشقان"

 

 

 

خوش دارم از شراب عشقت چون مستان بمانم

  

                                   از بیخودی خود شبی  در   شبستان    بمانم

 

همچو بلبلی عاشق و سرگشته چه چه زنم

 

                                   با  یاران  عاشقم    در    بهارستان     بمانم

 

با چشم حسرت بر کوه های رفیع نظر می کنم

 

                                   ای کاش می توانستم چون  کوهستان   بمانم

 

اشک گل چیده شده جدایی یاران است

 

                                 خوشا برای اشک ریختن در  گلستان    بمانم

 

با چهره ای گرفته در میان یاران راست

 

                                   دوست دارم با آنها در این میمنستان    بمانم

 

غم فراق معشوق دلم را آزرده کرد دگر بار

 

                                   همچون دوستداران غم دراین غمستان بمانم

 

آنگاه مانند شمعی سوزم و آب شوم در خاک

 

                                   با عشق به معشوق در این کویرستان  بمانم

 

 

 

                                                                             12/5/63

                                                                            

                                                                             "مادرم"

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky